ELIJÄRVI-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 19.5.1997NIMI JA KOTIPAIKKAYhdistyksen nimi on Elijärvi - yhdistys ry. Sen toimialueena on Yläneen Elijärvi ympäristöineen ja kotipaikka on Pöytyän kunta.

TARKOITUS JA TOIMINTAYhdistyksen tarkoituksena on toimia Elijärven ranta-asukkaiden yhdyssiteenä niin kesäasukkaiden kuin paikallisten asukkaiden kesken, suojella Elijärveä ja sen rantoja saastumiselta, huolehtia ympäristön suojelusta sekä työskennellä asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- tekee aloitteita ja esityksiä, sekä antaa lausuntoja viranomaisille, kalastuskunnalle ja muille yhteisöille
- jakaa tietoa yhdistyksen toimintaa koskevista asioista
- järjestää kokous-, esitelmä-, neuvottelu- yms. tilaisuuksia
- toimii muilla samantapaisilla tavoilla.


JÄSENISTÖYhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jäseneksi aikovan on ilmottauduttava yhdistyksen johtokunnalle tai toimihenkilölle.
Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty.
Jäsen on velvollinen suorittamaan vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.
Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa (tai yleensä Elijärven suojelua). Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajia voi yhdistyksellä olla kerrallaan vain yksi.
Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta.

Kannattajajäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka aatteellisesti tukee yhdistyksen toimintaa ja suorittaa vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi, kotipaikka ja muut tarvittavat tiedot on johtokunnan toimesta merkittävä yhdistyksen jäsenluetteloon.Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Yhdistyksen johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana.
Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä johtokunnalle.

KOKOUKSETYhdistyksen vuosikokous on pidettävä kesäkuun aikana.
Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, johtokunta on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa.
Yhdistys kutsutaan koolle vuosikokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellä jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista vuosikokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään (14) päivää ennen kokousta.Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus jokaisella jäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
4. Esitetään edellisen toimintakauden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
5. Hyväksytään alkaneen toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksun suuruus.

6. Päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta.
7. Valitaan yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä erovuoroisten jäsenten tilalle uudet.
8. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa.
9. Päätetään vuosikokouksen koollekutsumistavasta 6§:n määräämissä rajoissa.
10. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa vuosikokoukselle esittää.

JOHTOKUNTAYhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii vuosikokouksessa valittava johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kuusi (6) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Jäsenten ja varajäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.
Johtokunta voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kolmen (3) jäsenen ollessa läsnä. Johtokunnan on kokoonnuttava, kun vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii.

NIMENKIRJOITTAJAT

10§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

TALOUS

11§

Yhdistyksen tilit päätetään toimikausittain. Yhdistyksen toimikausi alkaa huhtikuun 1 päivänä ja päättyy seuraavan vuoden maaliskuun 31 päivänä. Tilit on jätettävä tilintarkastajille vähintään 14 päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle vähintään 3 päivää ennen vuosikokousta.

12§

Yhdistyksellä on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta. sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

13§

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

14§

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään yksi (1) kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

15§

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää näiden sääntöjen 2§:n mukaiseen tarkoitukseen.