Jätevesiasiat

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ

Jokaisen kuntalaisen tulisi tietää omien toimiensa ympäristövaikutukset. Tähän on velvoite ympäristönsuojelulaissa (5§). Asuminen itsessään on toimintaa, josta aiheutuu ympäristövaikutuksia. Ja jokaisella asuinkiinteistöllä syntyy jätevesiä, joilla on kiistatta ympäristövaikutuksia.

Valtioneuvoston asetus (542/2003) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitoksen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (asetus tuli voimaan 1.1.2004) edellyttää, että jokaisella kiinteistöllä tulee olla kirjallinen selvitys kiinteistöllä syntyvien jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Selvityksen perusteella on voitava arvioida, täyttääkö järjestelmä uuden lainsäädännön velvoitteet vai tarvitaanko järjestelmän tehostamista.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi pyytää toimittamaan kuntaan kopion jätevesien käsittelyjärjestelmää koskevasta selvityksestä järjestelmän tehokkuuden ja jätevesikuormituksen arviointia varten. Siksi ohessa on selvityksen tekemiseen kaksi lomaketta.

Käytännössä työ etenee niin, että ensin selvitykset pyydetään ranta-, pohjavesi- ja muilta sellaisilta alueilta, joilla jätevesikuormituksella saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Hieman myöhemmin palataan niille alueille, joilla ympäristön pilaantumisen vaara on vähäisempi. Asetuksen mukaan kaikkien kiinteistöjen jätevesien käsittelyjärjestelmien tulee olla asianmukaisessa kunnossa 10 vuoden kuluessa asetuksen voimaan tulosta.

Voitte käyttää oheista lomaketta hyväksenne selvitystä laatiessanne, mikäli katsotte sen tarpeelliseksi. Mikäli teillä on jo käytössänne selvitys (suunnitelmapiirustukset tai vastaavat), josta lomakkeessa kysytyt asiat käyvät ilmi, voitte jättää lomakkeen täyttämättä. Mutta siihen pitää varautua, että kopiot asiapapereista on pyydettäessä toimitettava kuntaan.

Jotta selvitys jätevesijärjestelmästä olisi varmasti luotettava esimerkiksi vanhojen rakenteiden kuntoarvion osalta, olisi suotavaa että selvitystä laadittaessa käytettäisiin alan ammattilaisen apua.

Erityisesti on huomattava, että jätevesien käsittelyjärjestelmälle tulee laatia myös käyttö- ja huolto-ohjeet. Tavoitteenahan on jätevesien asianmukainen käsittely eikä pelkästään asianmukaisen käsittelyjärjestelmän olemassaolo!