Kunnostushanke

Vesikasvuston niitto
Elijärven osakaskunta (kalastuksen hoitokunta) on päättänyt, että kesäisin niitetään keräävällä niittokoneella vesikasvustoa yhteisellä vesialueella viikon ajan. Niittäjä Keijo Liski Suomusjärveltä tullee Elijärvelle koneineen niittohommiin. Osakaskunnan laskuun tehdään niittoa keskemmällä järveä ja lahtien edustoilla vajaan viikon työt eri puolilla järveä.
Jokainen, joka haluaa niitättää oman tonttinsa edustaa voi soitella suoraan Keijo Liskille (puh.nro 040-553 0003) ja sopia asiasta.
Purkupaikka niittotavaralle tulee olla niin, että niittojätös ei jää veteen, mahdollisimman lähelle, omalle maalle tai sopia naapurien kanssa purkupaikasta. Niittotavara on tosi hyvää kompostitavaraa ja kuivuu kasaan nopeasti pieneksi kevyeksi pois siirrettäväksi materiaaliksi.” Osakaskunnan suorittamista niittopaikoista voi tiedustella Osakaskunnan puheenjohtajalta, Jarmo Nymanilta.

Ranta-asukkaita pyydetään niittämään myös itse soveltuvin osin vesikasvustoa.
Eri ranta-asukasryhmillä on omia, yhteisiä niittokoneita. Mm. Paltanniemen länsipuolen ja Valtionpuiston ranta-asukkailla on moottoroitu, veneeseen kiinnitettävä leikkuri, jota käytetään talkoilla näiden alueiden vesikasvillisuuden poistoon.

Myös Elijärven osakaskunnalla on oma, veneen perässä vedettävä laite, joka on lainattavissa säilytyspaikastaan Merilästä.

Vesien ja vesistöjen suojelu on kaikkien vastuulla, samoin myös Elijärven ja sen ympäristön suojelu on kaikkien ranta-asukkaiden vastuulla. Me kaikki voimme toimia ja kehittää toimiamme yhteisen suojelutoiminnan suuntaan. Myös kaikkein pienimmät asiat voi ottaa huomioon ja siten vaikuttaa Elijärven ja sen ympäristön luontoon.

”Yläneen järvet kuntoon”- kunnostushankkeen tavoitteena on parantaa niin Elijärven kuin myös hankkeessa mukana olevien Lampsi- ja Mynäjärven veden laatua ja virkistyskäyttömahdollisuutta.

Kunnostusprojektin ensimmäisessä vaiheessa, jossa tutkittiin järven tilaa, Elijärviyhdistys oli myös taloudellisella panoksella mukana, mutta yhdistyksen varat eivät enää riitä jatkohankkeen rahoitukseen ja siksi viime vuonna Lounais-Suomen kalastusalue lähettikin kaikille ranta-asukkaille kirjeen, jossa pyydettiin maksamaan järven ”kunnostusmaksu”, 20 euroa, jolla saadaan katettua koko projektin omarahoitusosuus rannanomistajien osalta.

Viime kesänähän niitettiin vesikasveja lähes umpeenkasvaneista lahdista ja kapeikoista yhteensä n. viisi hehtaaria Elijärvellä. Tänä kesänä niittoa on tarkoitus jatkaa. Lisäksi on tarkoitus tehdä pienimuotoisia ruoppauksia syksyllä ja valuma-aluekunnostuksia, joissa tehdään laskeutusaltaita, ojakatkoja ja suojavyöhykkeitä soilta tuleviin ojiin. Valuma-aluekunnostuksia on tarkoitus tehdä jo kesällä.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen erikoisasiantuntija Harri Helminen vastasi tiedusteluumme Elijärven vedenlaadusta ja sen seurannasta seuraavaa: Elijärven veden laatua on seurattu tällä vuosituhannella seuraavasti:
2001 (talvi ja kesä), 2004 (kesä), 2007 (talvi ja kesä), 2010 (talvi ja kesä ja syksy). Kuuluus siis seurantaohjelmaan, jossa järvellä käydään kerran kolmessa vuodessa.
Tulosten perusteella järven tila on pysynyt vakaana. Kesäajan fosforipitoisuuksien keskiarvo 2000-luvulla on ollut 30 µg/l, kokonaistypen 620 µg/l, klorofylli-a:n 10,3 µg/l ja näkösyvyyden 130 cm.
Luokittelun mukaan Elijärven ekologinen tila on HYVÄ, samoin tavoitetila.