Jäsentiedote 2/2021

Tiedote ranta-asukkaille liittyen omien loma-asuntorantojen ruoppaukseen

Jotkut jäsenistä tai muuten ranta-asukkaista ovat kyselleet omien rantojensa ruoppauksesta. Jos ranta-asukkaissa on kiinnostusta, voi Elijärviyhdistys toimia yhdyshenkilönä ja koordinoijana yhteishankkeelle. Suurempi määrä mökkiläisiä, jotka teettäisivät ruoppauksen samaan aikaan, saisi varmasti työn suorituksen halvempaan hintaan ja laitteistojen ym. kuljetuskustannukset jakautuisivat useammalle henkilölle, tullen tietenkin edullisemmaksi kuin yksittäiselle työn teettäjälle. Luonnollisesti myös ruoppaajien kiinnostus asiaa kohtaan on sitä suurempi, mitä enemmän työkohteita on samalla alueella.

Ruoppaajia ja ruoppausalan yrittäjiä löytyy Etelä-Suomesta ja jopa Varsinais-Suomesta useampia. Jos ruoppauksesta kiinnostuneella on jo valmiiksi tiedossa tai selvitettynä joku ruoppaaja, olisi tästä tiedosta koordinoinnissa apua. Lähinnähän olisi varmaankin kyse imuruoppauksesta siihen soveltuvalla kalustolla.

Elijärviyhdistyksen puolesta hankkeen yhdyshenkilönä ja tietojen kerääjänä on lupautunut toimimaan yhdistyksen varapj. Markku Auvinen puh. 044 709 0948; sähköposti: markku.auvinen49@gmail.com

Ilmoitathan mahdollisesta kiinnostuksestasi Markulle ensi tilassa, kuitenkin viimeistään syyskuun aikana.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) määräyksiä ruoppaukseen liittyen:
Ruoppauslupa/ -ilmoitus
Yli 500m3 ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta. Pienimmistäkin, enintään 500m3 koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus VarsinaisSuomen ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle (Elijärven osakaskunta/ Jarmo Nyman) vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa. Ruoppausilmoituksen tekeminen on maksutonta.
Ruoppauslomake https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BC737C1F3-F1A3-4584-832DBFE808D86C95%7D/77000
Liite ruoppausilmoitukseen, naapureiden suostumus ja vesialueen omistajan suostumus
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B16B42106-B767-4B8C-9115-FC69EF812E46%7D/77001

Ruoppausmassojen sijoittaminen
Ruoppausmassoja ei saa läjittää toisen maa-alueelle tai vesijätölle ilman omistajan suostumusta, eikä vesialueelle ilman aluehallintoviraston lupaa. Ruoppausmassojen asianmukainen läjitys tulee varmistaa, jotta ne eivät pääse takaisin vesistöön tulvan, aallokon tai sateen aikana. Läjitysalue ja työstä aiheutuneet jäljet on siistittävä ympäristöön sopivaksi. Irronnut kasvillisuus tulee kerätä pois vesistöstä ja sijoittaa asianmukaisesti. Ruoppauksessa ja läjitysmassojen sijoituksessa tulee erityisesti ottaa huomioon luonto- ja vesiympäristö maisema-arvoineen.

Työn ajankohta
Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.–30.4 välisenä aikana. Samentumisen ja muiden ruoppauksesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi ruoppaustyö tulisi ajoittaa virkistyskäyttökauden ulkopuolelle. Pieniin ruoppauksiin syksy tai varhainen kevät sopivat hyvin, koska silloin vedenpinnat ovat järvissä yleensä alhaalla ja työ on helpompaa.

ELY-keskuksen Ruppauksiin ja niittoihin liittyviä neuvoja (pdf).

Elijärvi-yhdistys ry / Hallitus